MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌP MẶT NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM 2020
18 Tháng Mười Một, 2020

ĐAI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021- 2025

Sáng ngày 03 tháng 04 năm 2021 Công ty cổ phần giấy Xuân Đức tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2025. Tại đại hội Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ trước và định hướng phát triển của nhiệm kỳ sau, theo báo cáo năm 2020 Cty gặp rất nhiều khó khăn do phải dừng hoạt động sản xuất giấy theo yêu cầu của UBND quận 9, chuyển sang hoạt động thương mại- dịch vụ để phù hợp những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại nơi đơn vị đặt trụ sở chính; mặt khác dịch bệnh covid -19 bùng phát làm cho hoạt động thương mại- dịch vụ của Công ty chưa đem lại hiệu quả. Định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ mới là : duy trì hoạt động thương mại – dịch vụ và chuyển sang hoạt động đầu tư bất động sản khi đủ điều kiện. Đại hội bầu HĐQT mới số lượng 03 thành viên( giảm 02 thành viên so với nhiệm kỳ cũ), Ban kiểm soát mới số lượng là 03 thành viên.

sau đây là một số hình ảnh của buổi đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2025 

chủ tịch đoàn

thư ký đoàn

Cổ đông tham dự đại hội

Cổ đông tham dự đại hội

HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ IV và định hướng phát triển nhiệm kỳ V

Giám đốc báo cáo kết quả KD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ V

KTT báo cáo tài chính đã được kiểm toán qua năm của nhiệm kỳ IV

Trưởng ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử

Thư ký thông qua kết quả biểu quyết và bầu cử

HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

cổ đông dùng cơm trưa tại nhà ăn của Cty