Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC

1. HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT

2. DƯƠNG VĂN CÀO – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

3. VÕ VĂN ĐỨC – THÀNH VIÊN HĐQT

4. DƯƠNG THÀNH LÊ – THÀNH VIÊN HĐQT

5. VÕ VĂN TÂM – THÀNH VIÊN HĐQT