_ VỐN ĐIỀU LỆ : 30.000.000.000Đ (Ba mươi tỷ đồng)

_ Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng

_ Tổng số cổ phần : 3.000.000

_ Giấy phép kinh kinh số : 0302154454 , đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 01 tháng 08 năm 2017

_ Đại diện pháp luật của Công ty : PhaN Minh Nghĩa – Giám Đốc